KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
Profesionální kosmetika Thalgo
Profesionální kosmetika Matis Paris
Profesionální kosmetika Syncare
Profesionální kosmetika JuvenaReklama:

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Profesionalni-kosmetika.cz.

Prodávající: Kosmetický salon (osobní odběr), Renata Kolláriková, Milheimova 707, 53002 Pardubice.

Email: profi-kosmetika@seznam.cz

Tel.: 606 302 166

IČO: 74591541

http://www.kosmeticky-salon-pardubice.cz/

Doručovací adresa: R.Kolláriková, Teplého 1672, 53002 Pardubice

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Profesionalni-kosmetika.cz.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat. 

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. 

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Profesionalni-kosmetika.cz jsou realizovány po České republice, ostatní země jen dle předešlé dohody. 

4. Termín dodání zboží

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou doručeny s objednávkou. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zboží e-mailem, popř. telefonicky. 

5. Způsob úhrady

Úhrada probíhá převodem na účet.
Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. 

Poštovné

Balík do ruky, Doporučený balík - Česká pošta:

Při platbě předem na č.účtu: 1449324018/3030 je poštovné 130,-Kč.

Díky nespolehlivým zákazníkům od 17.9.2015 rušíme zasílání na dobírku.

Děkuji za pochopení.

 Balné je zdarma.

 

Dárky zdarma k nákupu: (dle zásob)

-nad 1500,- vzorky, katalog, igel.taška

- nad 2500,- vzorky, katalog, dárková taška(dle zásob)

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu profi-kosmetika@seznam.cz . Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží. 

7. Jiná ustanovení

V případech, kdy zboží není k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části. 

8. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

9. Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

10. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu Profesionalni-kosmetika.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky. 

11. Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail profi-kosmetika@seznam.cz . Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu: Kosmetika Renata Kolláriková, Teplého 1672, 53002 Pardubice. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn. 

12. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 


 

VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 
Prodávající:
Kosmetika Renata Kolláriková, Teplého 1672, 53002 Pardubice


Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího


Věc: Odstoupení od smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - název zbožíDatum: 


 ...........................
 podpis kupujícího

50608 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!